Szczecin: Roboty budowlane - konserwacyjne polegających na odbudowie toru wojskowej wąskotorowej bocznicy kolejowej Nr 881 Świnoujście - Skład Ognica (PKOB 2121).
Numer ogłoszenia: 339870 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 301756 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8892000, 8892026, faks 091 8892024, 8892029, 4331054.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty budowlane - konserwacyjne polegających na odbudowie toru wojskowej wąskotorowej bocznicy kolejowej Nr 881 Świnoujście - Skład Ognica (PKOB 2121)..

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane - konserwacyjne polegające na odbudowie toru wojskowej wąskotorowej bocznicy kolejowej Nr 881 Świnoujście - Skład Ognica (PKOB 2121) - na długości 1410 m, polegającej na przywróceniu pełnej sprawności technicznej przez wymianę uszkodzonych podkładów, podbiciu toru z regulacją w planie i w profilu, przywróceniu normatywnego kształtu torowiska i jego uporządkowanie. 2. Zakres i sposób wykonania zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót, stanowiącej załącznik do SIWZ nr 6 oraz pomocniczo w przedmiarze robót..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.31.31.47-8.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 128265,99 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ