Szczecin: Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania Modernizacja budynku nr 45 - hangar wraz z dobudówkami w miejscowości Darłowo
Numer ogłoszenia: 322226 - 2011; data zamieszczenia: 06.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 291568 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Narutowicza 17B, 70-240 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 8892000, 8892026, faks 091 8892024, 8892029, 4331054.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Organizacyjna MON.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania Modernizacja budynku nr 45 - hangar wraz z dobudówkami w miejscowości Darłowo.

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu dokumentacji projektowej z częścią kosztową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, uzyskanie w imieniu inwestora prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz pełnieniu nadzoru autorskiego przyszłych robót realizowanych według sporządzonej dokumentacji projektowej na realizację zadania Modernizacja budynku nr 45 - hangar wraz z dobudówkami w miejscowości Darłowo, polegajacego na: 1) pracach ogólnobudowlanych, sanitarnych i elektrycznych, instalacji alarmowej w budynku hangaru wraz z dobudówkami; 2) remoncie przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej oraz zbiorników bezodpływowych na ścieki sanitarne, 3) wykonaniu nowych kanałów do zbiornika bezodpływowego, kanalizacji deszczowej i kanalizacji technologicznej; 4) montażu zbiornika oleju opałowego; 5) pracach rozbiórkowych; 6) wykonaniu analizy warunków ppoż. 2. Szczegółowy opis prac i zakres prac związanych z wykonaniem zadania znajduje się w Programie inwestycji (poz. 1360, nr 1, egz. 1), który znajduje się w posiadaniu Zamawiającego i zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie RZI Szczecin na pisemny wniosek Wykonawcy w sposób określony przez Zamawiającego (informacji udzieli kierownik kancelarii RZI tel. 91 451-20-66). 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać między innymi w oparciu o: -dane i wymagania zawarte w programie inwestycji wraz załącznikami; -oraz dane wynikające z wizji lokalnych obiektu. 4. W zakres nieniejszego zamówienia wchodzi wykonanie: 1) mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych na obszarze dotyczącym opracowania - 1 egz.; 2) Projektu budowlanego wraz z projektem zagospodarowania terenu - 4 egz. Spełniającego wymagania wynikające z art. 34. Prawa Budowlanego z dnia 07.07.1994 r. (Dz. U. 2006 nr 156, poz. 1118 - z późniejszymi zmianami) oraz wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2005 nr 75, poz. 664 - z późniejszymi zmianami). Wykonawca uzyska, wymagane przepisami szczególnymi, uzgodnienia lub opinie innych organów, w tym między innymi uzgodnienia z: - użytkownikiem - Dowódcą JW 4653 Darłowo, - jednostką nadrzędną Użytkownika - Dowódca Marynarki Wojennej RP w Gdyni. - inwestorem - Szefem RZI Szczecin, - administratorem - Kierownik Wojskowej Administracji Koszar w Darłowie, - rzeczoznawcą ds. sanitarnohigienicznych; - rzeczoznawcą ds. bhp; - rzeczoznawcą ds. przeciwpożarowych; - Delegaturą Wojskowej Inspekcji Gospodarki Energetycznej w Bydgoszczy, - Zespołem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Rejonowym Zarządzie Infrastruktury w Szczecinie. UWAGA: a) Wykonawca uzyska również inne uzgodnienia i opinie nie wymienione powyżej, a wymagane Prawem Budowlanym i przepisami szczególnymi. b) Egzemplarze do uzgodnień dostarcza Wykonawca. 3) Projektu wykonawczego - 6 egz. Wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2005 nr 75, poz. 664) 4) Informacji o problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w trakcie wykonywania robót budowlanych - 2 egz. Wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120, poz. 1126 - z późniejszymi zmianami). 5) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - 6 egz. Wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2005 nr 75, poz. 664 - z późniejszymi zmianami). 6) Kosztorysu inwestorskiego - 2 egz. Wykonanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. nr 130, poz. 1389 - z późniejszymi zmianami). 7) Przedmiarów robót - 6 egz. Wykonanego zgodnie z § 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2005 nr 75, poz. 664). 8) Zestawienia kosztów zadania (ZKZ) - 2 egz. Wykonanego zgodnie z Decyzją MON nr 7/MON z dnia 14.01.2008r. (wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzją MON nr 104/MON z dnia 01.04.2011 r.) w spr. zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych wg załączonego wzoru. 9) uzyskanie w imieniu Zamawiającego i przekazanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę, wydanej na podstawie wykonanego projektu budowlanego i po spełnieniu wymagań określonych w art. 32. Prawa Budowlanego, w tym uzyskaniu w imieniu inwestora (Zamawiającego) wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. 10) Pełnienie nadzoru autorskiego Zamawiający zleca w ramach niniejszej umowy i ceny ryczałtowej, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia, pełnienie nadzoru autorskiego podczas wykonywania robót na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej. Pełnienie nadzoru autorskiego obejmuje wykonanie podstawowych obowiązków projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikające z art. 20 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane oraz wykonywanie innych czynności wskazanych przez Zamawiającego, a w szczególności: - potwierdzenie zgodności realizacji robót budowlanych z dokumentacją, lub stwierdzenie odstępstw i określenie skutków tych odstępstw, - uzgodnienie z Zamawiającym i Wykonawcą robót możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do materiałów i konstrukcji oraz rozwiązań technicznych i technologicznych, - wyjaśnienie wątpliwości czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian w stosunku do zatwierdzonego projektu budowlanego, skutkujących koniecznością uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowę, - uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez Zamawiającego, - ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami, - uczestnictwo w czynnościach mających na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych zdolności użytkowych inwestycji. Nadzór autorski obejmuje: - odpowiednie przygotowanie się Wykonawcy do pełnienia nadzoru autorskiego, wraz z przygotowaniem ewentualnych potrzebnych materiałów, - dojazd na miejsce pełnienia nadzoru autorskiego oraz powrót do siedziby Wykonawcy, - pobyt na budowie przez okres niezbędny dla wykonania wszystkich czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego, - wykonie nadzoru autorskiego przez dostarczenie dla Zamawiającego koniecznych dokumentów lub dokonanie odpowiednich wpisów i potwierdzeń we właściwych dokumentach, które są niezbędne z punktu widzenia celu, któremu maja służyć, - za nadzór autorski uznaje się również czynności wykonywane przez Wykonawcę w siedzibie Zamawiającego lub Wykonawcy robót. UWAGA: - Nie uznaje się za nadzór autorski czynności związanych z usuwania oczywistych wad opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej, jak również braku rozwiązań w dokumentacji projektowej wynikających z programu inwestycji, które można było przewidzieć na etapie projektowania, a niezbędnych do prawidłowego użytkowania obiektu. - Wykonawca ponosi odpowiedzialność wobec Zamawiającego za wszelkie nieprawidłowości przy realizacji robót budowlanych a powstałe w wyniku wad dokumentacji projektowej. - Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski na każde pisemne wezwanie Zamawiającego, według potrzeb wynikających z postępu robót. - Pisemne wezwanie Wykonawcy przez Zamawiającego zawierać będzie zakres nadzoru autorskiego i będzie następować w terminie nie krótszym niż 7 dni przed datą pełnienia nadzoru autorskiego. - Nadzór autorski sprawowany będzie do dnia odbioru końcowego robót budowlanych wykonywanych na podstawie wykonanej przez wykonawcę dokumentacji. - Każdorazowe dopełnienie czynności związanych z pełnieniem nadzoru autorskiego następować będzie niezwłocznie, jednak nie dłużej niż do 7 dni oraz musi być poparte protokołem odbioru wykonanej czynności, który będzie zawierał termin jej realizacji, szczegółowy zakres nadzoru wraz z wymienieniem przeprowadzonych czynności oraz uzyskanych efektów. - Protokół odbioru wykonanej usługi potwierdza podpisem właściwy (branżowo) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 11) Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego przedmiotowe opracowania (wymienione w pkt. 4 ppkt. od 4 do 8) w formie elektronicznej w formacie PDF na płycie CD pogrupowane w katalogi, w taki sposób, że 1 folder odpowiada zawartości 1 opracowania (1 teczki). Ponadto Wykonawca dostarczy dla Zamawiającego wersje elektroniczne w formatach: - ATH dla kosztorysów inwestorskich i przedmiarów robót; - DOC dla części opisowych, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, informacji o problematyce bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), zestawienia kosztów zadania (tabele dodatkowo w programie Excel). UWAGA: w/w formaty dotyczą tylko opracowań jawnych. 5. Weryfikacja i odbiór dokumentacji projektowej będzie się odbywał na zasadach określonych w § 30 z Decyzji MON nr 7/MON z dnia 14.01.2008r. (wraz ze zmianami wprowadzonymi decyzją MON nr 104/MON z dnia 01.04.2011 r.) w spr. zasad opracowywania i realizacji centralnych planów rzeczowych. Po otrzymaniu pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestor zwołuje posiedzenie Komisji Oceny Projektów Inwestycyjnych i Remontowych, z udziałem przedstawicieli, o których mowa w § 28 ust. 14 i 16 oraz przedstawicieli wyspecjalizowanych służb lub instytucji, w celu dokonania oceny przedmiotowej dokumentacji. Z posiedzenia Komisji sporządza się protokół, który podlega zatwierdzeniu przez inwestora. W przypadku negatywnej oceny, o której mowa w ust. 5, dokonanej przez Komisję, po otrzymaniu informacji o usunięciu stwierdzonych uchybień zwołuje się ponownie posiedzenie Komisji, w celu dokonania powtórnej oceny dokumentacji. Zatwierdzony protokół, w którym dokonano pozytywnej oceny dokumentacji jest podstawą do akceptacji przez inwestora projektu budowlanego i zestawienia kosztów zadania. 6. Wykonawca do dokumentacji projektowej załączy pisemne oświadczenie, zgodnie z wzorem - zał. nr. 8 do SIWZ. 7. Wykonawca, po otrzymaniu informacji o wyborze jego oferty, w terminie 3 dni dostarczy dla Zamawiającego do kancelarii RZI Szczecin ze wskazaniem adresata i nr sprawy - Szef Wydziału Budownictwa w jednym egzemplarzu kopię uprawnień projektowych osób wymienionych w wykazie osób uczestniczących w realizacji zamówienia - potwierdzoną za zgodność z oryginałem. 8. Wykonawca, po otrzymaniu informacji o wyborze jego oferty, w terminie 3 dni dostarczy dla Zamawiającego do kancelarii RZI Szczecin ze wskazaniem adresata i nr sprawy - kierownik POIN w jednym egzemplarzu kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem wymienionych poniżej dokumentów: a) Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia (okazanie oryginału podczas podpisywania umowy) b) Poświadczeń bezpieczeństwa dla niżej wymienionych osób: - Kierownika firmy - Pracowników wymienionych w części VII SIWZ pkt. 3) c) Zaświadczeń stwierdzających odbycie szkolenia z zasad informacji niejawnych kierownika firmy i wszystkich osób wymienionych w części VII SIWZ pkt. 3) d) Świadectwa ukończenia kursów w zakresie projektowania systemów alarmowych klasy SA-4 oraz licencji pracowników zabezpieczenia technicznego II stopnia osoby wymienione w części VII SIWZ pkt. 3) ppkt. e) e) Dokumentu potwierdzającego zatrudnienie pełnomocnika ochrony f) Dokumentu określającego przewoźnika obsługującego firmę w zakresie poczty niejawnej. 9. Zadanie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych na poziomie POUFNE Klauzule tajności dokumentów: - Sekcja mapy sytuacyjno - wysokościowej w skali 1:500 - POUFNE - Projekt budowlany wraz z planem zagospodarowania terenu - POUFNE - Projekt wykonawczy - POUFNE - Projekt systemu SWiN (oddzielne opracowanie) - POUFNE - Projekt SAP (oddzielne opracowanie) - ZASTRZEŻONE - Pozostałe opracowania nie muszą posiadać klauzuli tajności 10. Wykonawca zobowiązuje się do odbycia wizji lokalnej przed złożeniem oferty i zapoznaniem z zakresem przedmiotu zamówienia..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 05.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 439114,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ