BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
SIWZ
18.05.2018
27/RB/18

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie systemu oddymiania klatek schodowych, montażu oświetlenia ewakuacyjnego w budynku nr 5 w Kołobrzegu (decyzja DWOP nr 7/D/2015) -  ul. Wiosenna 4a (PKOB 1274) – Nr sprawy 27/RB/18

 

Pliki do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. 1  oferta wraz z upoważnieniem (wzór)

Zał. 2  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór)

Zał. 3  oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Zał. 4  zobowiązanie podmiotu  trzeciego na podstawie art. 22a ustawy pzp

Zał. 5  wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcy (wzór)

Zał. 6  umowa (wzór)

Zał. 7  harmonogram rzeczowo-finansowy (wzór)

Zał. 8  projekty budowlane, decyzja

Zał. 9  projekty wykonawcze

Zał. 10 specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

Zał. 11 przedmiary robót

Zał. 12 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Zał. 13 wykaz robót budowlanych (wzór) 

Zał. 14 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wzór)

Zał. 15 wykaz określający zakres dysponowania zasobami podmiotów trzecich

Zał. 16 arkusz efektów gospodarczych (wzór)

Zał. 17 wytyczne dla dokumentacji powykonawczej (odbiorowej)

Zał. 18 dokumenty dot. BHP

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych