BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
SIWZ
28.03.2018
17/RB/18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku nr 5 na potrzeby WKU w Kołobrzegu (PKOB 1274) – Nr sprawy 17/RB/18

 

Pliki do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. 1  oferta wraz z upoważnieniem (wzór)

Zał. 2  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór)

Zał. 3  oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Zał. 4   zobowiązanie podmiotu  trzeciego na podstawie art. 22a ustawy pzp

Zał. 5  wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcy (wzór)

Zał. 6  umowa (wzór)

Zał. 7  dendrologia, technologia stołówki, decyzja

Zał. 8   projekty wykonawcze

          - architektura i konstrukcja

          - branża elektryczna

          - branża sanitarna

          - branża teletechniczna

Zał. 9   specyfikacje techniczne

Zał. 10 przedmiary robót

Zał. 11 harmonogram rzeczowo-finansowy

Zał. 12 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Zał. 13 wykaz robót budowlanych (wzór) 

Zał. 14 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wzór)

Zał. 15 oświadczenie dotyczące ochrony informacji niejawnych

Zał. 16 wykaz określający zakres dysponowania zasobami podmiotów trzecich

Zał. 17 szczegółowe wymagania w zakresie informacji niejawnych

Zał. 18 arkusz efektów gospodarczych

Zał. 19 wytyczne dla dokumentacji powykonawczej

Zał. 20 wniosek o udzielenie zaliczki

Zał. 21 dokumenty dot. BHP

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych