BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
SIWZ
20.03.2018
10/RB/18

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na budowie parkingu na 24 pojazdy osobowe w kompleksie wojskowym w m. Wałcz (PKOB 2112) – Nr sprawy 10/RB/18

 

Pliki do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. 1  oferta wraz z upoważnieniem (wzór)

Zał. 2  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór)

Zał. 3  oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Zał. 4   zobowiązanie podmiotu  trzeciego na podstawie art. 22a ustawy pzp

Zał. 5  wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcy (wzór)

Zał. 6  umowa (wzór)

Zał. 7  projekty budowlane i decyzje, informacja BIOZ

             - PB inwentaryzacja

             - decyzja wycinka

   - decyzja o pozwoleniu na budowę

   - PB zagospodarowanie terenu

             - informacja BIOZ

Zał. 8   projekty wykonawcze

Zał. 9   specyfikacje techniczne

Zał. 10 przedmiary robót

Zał. 11 ramowy harmonogram rzeczowo-finansowy

Zał. 12 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Zał. 13 wykaz robót budowlanych (wzór) 

Zał. 14 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wzór)

Zał. 15 karta gwarancyjna (wzór) 

Zał. 16 wykaz określający zakres dysponowania zasobami podmiotów trzecich

Zał. 17 arkusz efektów gospodarczych

Zał. 18 dokumenty dot. BHP

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych