BIP
Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Szczecinie
SIWZ
18.10.2017
76/RB/17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie budynku koszarowego nr 47 na potrzeby budynku biurowo-sztabowego w Mirosławcu (PKOB 1274) – Nr sprawy 76/RB/17

 

Pliki do pobrania:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zał. 1  oferta wraz z upoważnieniem (wzór)

Zał. 2  oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (wzór)

Zał. 3  oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu (wzór)

Zał. 4   zobowiązanie podmiotu  trzeciego na podstawie art. 22a ustawy pzp

Zał. 5  wykaz części zamówienia powierzonych podwykonawcy (wzór)

Zał. 6  umowa (wzór)

Zał. 7  projekty budowlane i wykonawcze, informacja BIOZ

            - PB architektura

            - PB konstrukcje

 - PB instalacje sanitarne

 - PB instalacje elektryczne

 - PW architektura

 - PW konstrukcje

            - PW instalacje sanitarne

            - PW instalacje elektryczne

            - informacja BIOZ

Zał. 8   specyfikacje techniczne

Zał. 9   przedmiary robót

Zał. 10 ekspertyza mykologiczna i techniczna

Zał. 11 kopia decyzji o pozwoleniu na budowę

Zał. 12 harmonogram rzeczowo-finansowy

Zał. 13 szczegółowe wymagania w zakresie informacji niejawnych

Zał. 14 oświadczenie dotyczące przynależności do grupy kapitałowej

Zał. 15 wykaz robót budowlanych (wzór) 

Zał. 16 wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia (wzór)

Zał. 17 wykaz określający zakres dysponowania zasobami podmiotów trzecich

Zał. 18 oświadczenie dotyczące ochrony informacji niejawnych (wzór)

Zał. 19 dokumenty dot. BHP

Zał. 20 arkusz efektów gospodarczych

Zał. 21 wniosek o udzielenie zaliczki (wzór)

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych